Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
PLANLAMALARIMIZ

a)      Hava kalitesi izleme istasyonlarının yerlerinin mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi

·         Mevcut istasyonların yerlerinin alan ve kaynak özellikleri itibari ile etiketlendirilmesi

·         Yeni kurulacak istasyonların yerlerinin belirlenip yer tahsislerinin yapılması

b)      Hava kalitesi izleme istasyonlarının işletimi

·         Cihaz kullanım kitapçıklarında tanımlı rutin cihaz ve ekipman bakımlarının yapılması

·         Cihazların doğrulamalarının (14 günlük veya aylık) yapılması

·         3 er aylık dönemlerde kalibrasyonların yapılması

·         Arıza ve alarmların kontrolü veride sürekliliğin sağlanması

·         Arızalı parçaların onarılması işlerinin takip ve denetimleri

c)      Kaynak Envanteri veri tabanının oluşturulması

·         Isınma sektöründe kullanılan yakıt türü, miktarı, özellikleri ile yakma sistemi, konut sayısı verilerinin il bazında toplanması

·         Ulaşım sektöründe kullanılan yakıt türü, özellikleri, araç türü, sayısı, yol tipi, yol uzunluğu vb. verilerin il bazında toplanması

·         Sanayi sektöründe izne tabi ve tabi olmayan tesis sayısı, sektör türü, proses bilgileri, tüketilen yakıt türü, miktarı, baca özellikleri ile baca gazı artıma üniteleri vb. verilerin il bazında toplanması

·         Doğal kaynaklarla ilgili verilerin il bazında toplanması

·         Hava kirliliğine etki eden faktörlerle ilgili verilerin il bazında toplanması

·         Raporların hazırlanması

d)       Raporların hazırlanması 

·         Aylık ve yıllık hava kalitesi bültenleri yayınlamak,

·         Verileri periyodik dönemlerde raporlamak

·         5 yıllık dönemleri içeren il analiz raporları hazırlamak

·         Kirliliğin önlenmesi

e)       Kirliliğin önlenmesi

 ·         Limit aşımlarının değerlendirilerek aşımlarda uygulanacak tedbirler konusunda yetkili kurumlar ve kamuoyunu bilgilendirmek

·         Temiz hava eylem planlarının geliştirilmesi  hususunda yetkili yerel makamları desteklemek

f)    Proje-seminer-sempozyum-eğitim organizasyonu

·         Görev alanına giren konularda eğitim vermek

·         Görev alanına giren konularda araştırma ve proje çalışmalarına yönelik analizler yapmak,

·         Toplantı, seminer ve sempozyumlar için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm ve işbirliği sağlamak

g)      İdari konular

·         İnsan kaynakları ananındaki (ihtiyacın belirlenmesi, maaş, tahakkuk, yoluk, izin vb.)  iş ve işlemlerin yürütülmesi,

·         Yıllık bütçe programının hazırlanması ,

·         İhtiyaç duyulan (tüketim malzemesi, bilişim ürünleri, cihazlar için sarf malzeme ve yedek parça alımlarının yapılması