Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
NİÇİN HAVA KALİTESİNİ İZLİYORUZ

1982 Anayasasının 56 ncı maddesinde yer alan “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. “ hükmü gereği vatandaşların soluduğu havada konsantrasyonları hiç değişmeyen bileşenlerin yanında ısınma, sanayi ve ulaşım gibi kaynaklardan salınan ve insan sağlığı ve ekosisteme olumsuz etkileri olan parametrelerin ilgili standart ve/veya mevzuatta verilen sınır değerleri aşıp aşmadığının takibi için hava kalitesi düzeyinin izlenmesi gerekmektedir.

 Hava kalitesinin AB normlarına göre izlenmesi esasları ise 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

Kirletici parametrelerin insan sağlığı üzerine; solunum yolları rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı ölümcül nedenler vb ile ekosistem üzerinde verim düşmesi, besin yolu ile insan sağlığını etkilemesinin yanı sıra yapılarda korozyona neden olması gibi olumsuz etkilerinin takip edilmesi amacıyla

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8 maddesi ile söz konusu kirleticilerin limit değerlerin üzerinde alıcı ortama verilmesi yasaklanmıştır.