Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
GÖREV VE SORUMLULUĞUMUZ

-  Bölgesel veri işletim merkezi, Kalibrasyon laboratuvarı, Analitik laboratuvarı ve Hava kalitesi izleme ağının; işletim ve idaresini sağlamak, kabin, cihaz, donanım ve ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

-  Bölge için emisyon envanterleri oluşturmak.

-  Yerel ölçekte tamamlayıcı model hesaplamaları gerçekleştirmek.

-  “Temiz Hava Eylem Planlarının” geliştirilmesi hususunda yetkili yerel makamları desteklemek.

-  Hava kalitesi verilerinin yönetimiyle ilgili her türlü görevi yerine getirmek.

-  Kalibrasyon planlarını hazırlamak, onaylamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun kalibrasyon işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

-  Kalite güvence sistemi için gerekli çalışma şartlarını oluşturmak, laboratuvar personelini  kalite güvence sistemlerinin gerektirdiği eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimlerinin güncellenmesini sağlamak.

-  Bölgesel Hava Kalitesi İzleme Ağından elde edilen hava kalitesi ölçüm verilerinin validasyonlarını, analiz ve değerlendirmelerini yapmak, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Veri İşletim Merkezi ile gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak.

-  Hava kalitesi limit değerlerinin aşılması durumlarını değerlendirmek, aşılması durumunda gerekli tedbirlerin alınması için yetkili kurumları bilgilendirmek.

-  Bölgedeki İl Müdürlükleri ile koordinasyon sağlayarak, 06/06/2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında raporlanması gereken bilgileri Bakanlığa göndermek.

-  Görev Alanına Giren Konularda, eğitim vermek, araştırma ve proje çalışmalarına yönelik analizler yapmak.

-  Toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak.

-  Bütçe teklifini ve iş programlarını hazırlamak.

-  Onaylanan bütçe ve programları uygulamak.

-  Gerekli araç, gereç, demirbaş ve tüketim malzemelerinin teminini sağlamak.

-  Personelin özlük hakları ve diğer gider tahakkukları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

-  Bakanlığımızca verilecek benzeri görevleri yapmak.